• پرینت

اجرای سیستم عملکرد جزیره ای نیروگاه حکمت

با انعقاد تفاهم نامه ای، اجرای سیستم جزیره ای ، نیروگاه حکمت  توسط شرکت تانیرتک صورت می پذیرد. این قابلیت به نیروگاه حکمت اجازه می دهد تا در زمان قطع برق از سوی شبکه، بدون چشمک و خاموشی، برق مصرف کننده های محلی خود را تامین کند. این امر موجب می شود تا میزان خاموشی مصرف کنندگان محلی به طرز محسوسی کاهش یابد و در ضمن عملکرد مولدهای نیروگاه هم به دلیل کاهش خاموشی های ناگهانی بهبود می یابد. به دلیل حساسیت و اهمیت اجرای این سیستم و جلوگیری از آسیب های احتمالی به تجهیزات، اجرای این پروژه به شرکت تانیر تک سپرده شده است تا با طراحی ها و تجهیزات خود این سیستم را پیاده سازی نماید.